Konkurs powiatowy „Profilaktyka raka piersi”

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO

„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

I. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie.
1.2. Konkurs organizowany jest 13.11.2012 r. o godz. 10.00.
w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie.
1.3. Celem konkursu jest popularyzacja profilaktyki raka piersi.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

2.1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
2.2. W konkursie może uczestniczyć dwóch uczniów reprezentujących wybraną szkołę.
2.3. Kategorie konkursu:

  • esej pt. Moje życie z rakiem piersi” (z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi)
  • test wyboru

2.4. Test wyboru będzie dotyczył wiadomości uczniów na temat profilaktyki i sposobów leczenia raka piersi.

III.Terminy konkursu:

3.1.   Do 05.11.2012 r. szkoły biorące udział w konkursie przekazują do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, ul. K. Wyszyńskiego 19, esej  napisany komputerowo, czcionką 12. Długość pracy nie może przekraczać dwóch stron A-4. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: nazwa i adres szkoły, imię
i nazwisko opiekuna oraz ucznia. W dniu 13.11.2012 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, o godz. 10.00, w sali 29 odbędzie się konkurs w trakcie którego uczniowie rozwiążą test wyboru.

IV.Wyniki konkursu:

4.1.   Komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozaszkolnych oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oceni wszystkie nadesłane prace. Oceniana będzie oryginalność ujęcia tematu, kompozycja oraz językowy i stylistyczny poziom pracy.
4.2.   Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska w sumie największą ilość punktów za esej i test.
4.3.   Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych uczniów, z najwyższą ilością punktów.

V.Inne postanowienia:

5.1.   Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
5.2.   Organizator nabywa prawo do nadesłanych prac.

Organizatorzy:
dr M. Przeworowska-Kawala
mgr M. Włodarczyk
mgr G. Woskowicz