Wymyśl nazwę odbierz nagrody!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na „Nazwę” dla Programu Bezpieczeństwa dla powiatu chrzanowskiego.

Powstający Program bezpieczeństwa dla powiatu chrzanowskiego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz wzrost zaufania do instytucji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, w tym zjawisk patologicznych i jest odpowiedzią na istniejący problem braku skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości z mieszkańcami powiatu.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1), kartę zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 2), oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora całości autorskich praw majątkowych (Załącznik nr 3), oświadczenie o nie naruszeniu praw osób trzecich (Załącznik nr 4) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5). Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu i dostępne są na stronach internetowych: www.pczk.pl oraz www.powiat-chrzanowski.pl;

W konkursie, który trwa od 13 września 2013 r. do 25 października 2013 r. każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Nazw programu.

Nazwa, powinna być:

  • krótka, rozpoznawalna,
  • łatwa do napisania, wymówienia i zapamiętania,
  • łatwo identyfikowalna w programem.

Nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny oraz 24 godzinny kurs survivalu, serdecznie zapraszamy.

Regulamin oraz załączniki

plakat program1