Konkurs filmowy

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MAŁYCH FORM DOKUMENTALNYCH
ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.
 2. Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane
  w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom
  i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, rodziny, grupy koleżeńskie lub odniosą się do ważnego problemu społecznego.
 3. Za film dokumentalny uważa się film, który przedstawia fragment rzeczywistego świata, opisuje zaistniałe w nim rzeczywiste zdarzenia, prezentuje autentycznego bohatera wypowiadającego się we własnym imieniu.
 4. Za inscenizowany dokument uważa się film, który przedstawia autentyczne problemy, zdarzenia i sytuacje zainscenizowane przez autora w celu zobrazowania głównego problemu/ tematu.
 5. Dopuszcza się tworzenie krótkich (do 1 minuty) wideoklipów lub spotów obrazujących punkt widzenia autora na bliskie mu tematy współczesnego życia
  bezpieczeństwa w sieci, nałogów, zdrowego żywienia itp.
 6. Treść filmu nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy).
 7. Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, do konkursu autor może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 8. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon komórkowy) i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player.
 9. Zgłoszony film powinien być pracą własną, co autor poświadcza w karcie zgłoszenia.
 10. Autor filmu musi posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku bohaterów filmu, obowiązany jest do ich przedstawienia organizatorom konkursu.
 11. Jeżeli w filmach przysłanych na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem autorskim, to uczestnik konkursu musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie od właściciela praw. Zaleca się uczestnikom wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach.
 12. Przysłanie filmu na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego projekcję w finale i zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

Do pracy konkursowej należy dołączyć pełne dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, telefon autora, nazwę i adres szkoły lub placówki z pieczątką szkoły
i danymi kontaktowymi opiekuna oraz nazwę programu odtwarzającego płytę.

INFORMACJI UDZIELA  profesor Aneta Solińska

Termin składania filmów upływa 31 marca.

Aneta Solińska