XV Olimpiada Przedsiębiorczości

Hasłem przewodnim tegorocznej XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości jest
„Zarządzanie różnorodnością w organizacji”

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym
i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel. Dzięki odpowiednio dobranym metodom uczestnicy Olimpiady na bieżąco weryfikują swoją wiedzę, rozwijają nowe umiejętności, w tym praktycznego zastosowania wiedzy oraz wzmacniają postawy i zachowania przedsiębiorcze, a także rozwijają kompetencje społeczne, w tym uczciwej rywalizacji.

Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne
w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W program zaangażowani są wspaniali partnerzy, m.in.: Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także wielu innych. Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia
w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz sprzęt cyfrowy. Wielu laureatów poprzednich edycji z sentymentem wspomina swój udział w Olimpiadzie. Dzięki udziałowi w niej lepiej poznali samych siebie, rozwinęli swoje kompetencje społeczne, ukierunkowali swoją ścieżkę edukacyjną
i zawodową.

Organizatorzy Olimpiady przygotowali dla uczestników bazę wiedzy, którą tworzą testy z poprzednich edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w formie plików do pobrania, w formie interaktywnej do rozwiązywania na komputerze oraz w formie aplikacji na smartfony oraz kursy e-learningowe.
Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe) – 05 grudnia br. godz. 9:00
1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe) – 05 marca 2020 r.
1. etap – TEST (praca indywidualna)
2. etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe) – 02 kwietnia 2020 r.
1. etap – TEST (praca indywidualna)
2. etap – ELEVATOR PITCH – prezentacje „pomysłu na własny biznes”
z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
3. etap – Quiz „1 z 10” (praca indywidualna w grupie)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości, zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test,w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji
z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności
i postaw.

Zakres tematyczny Olimpiady
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.
Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

I. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
1. Gospodarka rynkowa
2. Rynek finansowy
3. Rynek pracy
4. Przedsiębiorstwo

II. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady
i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Szczegółowe informacje znajdują się na poniższej stronie internetowej:
http://www.olimpiada.edu.pl/strona/74/p/Program_i_literatura
http://www.olimpiada.edu.pl/

Zgłoszenia do Olimpiady przyjmują:
Mirosława Sojka – sala nr 18
Elżbieta Tekiela – sala nr 18