AKADEMIA KREATYWNEJ KARIERY

„AKADEMIA KREATYWNEJ KARIERY” 
Pragnę poinformować, że Uczniowie klasy 2a, 2d oraz 2e w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o przeprowadzoną ankietę samooceny oraz test psychometryczny zostali zakwalifikowani do projektu „Akademia Kreatywnej Kariery” realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
w Chrzanowie pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest zdobycie i doskonalenie umiejętności, kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, przez osoby młode, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe poprzez ich aktywizację społeczną i podniesienie swoich kompetencji społecznych.

W ramach projektu działania nakierowane będą na angażowanie młodych odbiorców w aktywność społeczną i wolontariat. Priorytetowym kierunkiem będzie identyfikacja oraz uaktywnienie tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji
i zdolności, co pozwoli rozwinąć ich kompetencje społeczne i wyposaży osoby młode w umiejętność wykorzystywania ich własnego potencjału osobistego zarówno na etapie przygotowywania się i wchodzenia na rynek pracy, jak na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej. Działania edukacyjne AKK będą bazować na „learning by doing”, gdzie uczestnikom zajęć nie prezentuje się gotowych rozwiązań, ale samodzielnie definiują problemy i sami poszukują możliwe rozwiązania. Uczniowie akademii poprzez nauczanie w działaniu łączą ze sobą kompetencje społeczne i kluczowe (które głównie nabywają na etapie edukacji szkolnej).

Na ostatnim etapie uczestnictwa w projekcie, każdy uczestnik stworzy swoje pierwsze osobiste, profesjonalne „Portfolio”. Znaczącą wartością dodaną
w projekcie będzie dodatkowy opisowy dokument przygotowany w formie rekomendacji jako „Dossier Marki Osobistej”. Każdy uczestnik będzie mógł przedstawić potencjalnemu pracodawcy przedmiotowy dokument, który opisuje jego doświadczenie wyniesione z projektu, zdobytą wiedzę oraz jego mocne strony z zakresu nabytych kompetencji społecznych. Dossier będzie świadectwem poświadczającym zdobyte doświadczenie zawodowe w ramach uczestnictwa
w projekcie.

Mirosława Sojka