Debata oksfordzka – „Czy warto oszczędzać? Złote Szkoły NBP

Debata Oksfordzka

Dnia 22 kwietnia br. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” zorganizowała debatę szkolną. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie wzięli udział w debacie, w której dwie drużyny toczyły uporządkowany spór, mający na celu odniesienie się do prawdziwości postawionej tezy. Problem, poddany pod dyskusję, dotyczył przyjęcia stanowiska wobec pytania: „Czy warto oszczędzać”?

W obecności Marszałka i asystującego mu Sekretarza dwie drużyny
polemizowały ze sobą, występując w roli „Propozycji” lub „Opozycji”. Przyjęta rola była efektem losowania. Drużyny w ustalonym czasie (15 minut) przygotowywały się do zaprezentowania swoich argumentów, zgodnych ze wspólnym stanowiskiem. Całości przyglądało się Jury w składzie: Pani Ewa Mendela Prezes Fundacji „ENERGETYK” z Trzebini, dyrektor II LO w Chrzanowie Pan Andrzej Bieda, nauczycielka języka polskiego Pani Iwona Głownia, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy Pani Mirosława Sojka , które dokonywało oceny poszczególnych wypowiedzi.

Zarówno wypowiedzi po stronie „Propozycji”, jak i „Opozycji” były
formułowane z zachowaniem etykiety językowej, wzajemnego szacunku
i powagi. Każda ze stron prezentowała swoje argumenty rzeczowo
i elokwentnie, zwracając uwagę na kulturę słowa. W związku z powyższym, rola Marszałka sprowadzała się do ogłoszenia tezy i udzielania głosu poszczególnym stronom.

Zadaniem „Propozycji” było promowanie tezy, że „Warto oszczędzać”.
Poszczególni mówcy w sposób rzeczowy wygłaszali swoje argumenty. Starali się zwracać w bezpośredni sposób do słuchaczy, modulować głos, tak aby ich wypowiedź była jak najbardziej atrakcyjna. Z kolei „Opozycja” argumentowała przeciwko tezie, jednocześnie starała się wskazać błędy w założeniach drużyny przeciwnej.

Ważną rolę w debacie odegrali tzw. Czwarci Mówcy, których zadaniem
było podsumowanie debaty i ostateczne zdefiniowanie stanowiska swojej
drużyny. Przypominali oni to, w jaki sposób członkowie drużyny odnieśli się do tezy, co było przedmiotem ich wypowiedzi i do jakich ustaleń doszedł cały zespół. Ich rola była istotna w kontekście przeprowadzonej dyskusji, gdyż mogli oni dokończyć polemikę z argumentami adwersarzy.
Jury po wysłuchaniu wystąpień obydwu drużyn przystąpiło do oceny,
używając przygotowanych wcześniej kart oceny debaty.

Zarówno „Propozycja” jak i „Opozycja” musiały wykazać się jasnością artykulacji myśli i perswazyjnością argumentów. W ocenie punktowej brano pod uwagę komunikację werbalną i niewerbalną. Nienaganna dykcja, modulacja głosu i siła przekonywania, to wielkie atuty poszczególnych dyskutantów. Oprócz jednostkowej oceny konkretnych wystąpień, Jury wzięło pod uwagę spójność drużyny, czyli umiejętność wzajemnego uzupełniania się i definiowania nadrzędnej linii sporu.

Ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się nieznacznie na korzyść
„Propozycji”. Należy jednak podkreślić, że obydwie drużyny zasłużyły na pełne uznanie. Rzeczowość ich wypowiedzi, opanowanie emocji i umiejętność prowadzenia dyskusji były na najwyższym poziomie.
Debacie oxfordzkiej przysłuchiwali się uczniowie klasy drugiej „h”, którzy
dołączyli do niej za pośrednictwem wideokonferencji.

Debata została nagrana przez Drużynę Ambasadorów Edukacji
Ekonomicznej do której obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Koordynator programu
Mirosława Sojka