O egzaminie

Co daje egzamin maturalny?

Egzamin maturalny zapewnia:

 • jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju,
 • porównywalność wyników,
 • obiektywizm oceniania (prace maturalne są kodowane i oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów),
 • możliwość przyjęcia na uczelnię bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.
Gdzie można zdawać maturę?
 • maturę zdaje się we własnej szkole,
 • w szczególnych przypadkach, kiedy zachodzi konieczność zdawania części ustnej egzaminu z języków obcych poza własną szkołą (np. z powodu braku nauczycieli danego języka).
Kiedy można zdawać maturę?
 • maturę można zdawać raz w roku – w maju, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • osoby, które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w wyznaczonym terminie, mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE wniosek (za pośrednictwem dyrektora szkoły) o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu.
Jakie warunki muszą być zapewnione w sali egzaminacyjnej?
 • do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;
 • przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający;
 • na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE;
 • chory lub niepełnosprawny maturzysta w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na swój stan zdrowia;
 • posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin.
Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany?

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego z trzech przedmiotów obowiązkowych
(w przypadku języków zarówno w części ustnej, jak i pisemnej), uzyskał minimum 30% punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Czy prace maturalne po sprawdzeniu będą do wglądu dla zdającego?

Na wniosek zdającego, OKE udostępnia zdającemu do wglądu sprawdzone arkusze
(w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE). Wniosek znajduje się na stronie internetowej OKE.

Czy można powtarzać niezdany egzamin?
 • absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
  w części ustnej i pisemnej i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), może przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu;
 • absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez 5 lat. Jednak po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu absolwent, zdaje powtórny egzamin w pełnym zakresie;
 • przy powtórnym egzaminie z języka obcego lub obowiązkowego przedmiotu wybranego absolwent może wybrać odpowiednio inny język obcy lub inny przedmiot, o ile nie wybrał danego przedmiotu jako dodatkowego.
Czy można poprawiać wynik uzyskany na egzaminie?

Absolwent, który chce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnych latach.