Regulamin rekrutacji 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI
DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W CHRZANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

1) oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w szczególności:

 • do klasy ogólnej oraz ogólnej (piłka nożna dziewcząt i chłopców) z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia;
 • do klasy mundurowej z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

2) osiągnięcia ucznia:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3) liczby punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  wynikach egzaminu.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 11/7 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim zawiera załącznik

REKRUTACJA 2017/18 – WAŻNE TERMINY!!!

W dniach 24 kwietnia – 12 czerwca 2017 roku będzie można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których II Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Z uwagi na odbywające się w szkole egzaminy maturalne w dniach 4 maja, 5 maja i 8 maja dokumenty można składać w godzinach od 12.30 do 15.00

W dniach 23 czerwca, 26 czerwca i 27 czerwca 2017 roku będzie można dostarczać do szkoły potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzone kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także kopie ewentualnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w zarządzeniu nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:

 • 23 czerwca 2017 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00
 • 26 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00
 • 27 czerwca 2017 (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na I piętrze.

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
2) oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym;
3) trzy podpisane fotografie;
4) karta zdrowia (w miesiącu wrześniu będzie odbierana przez pielęgniarkę szkolną).

Dokumenty można składać w dniach:

 • 30 czerwca (piątek) w godz. 12.00 – 15.00;
  3 lipca (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00;
 • 4 lipca (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00;
  5 lipca (środa) w godz. 8.00 – 15.00.

Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły nastąpi w dniu
7 lipca (środa) o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na I piętrze.

W dniach od 10 lipca 2017 r. (od godz. 12.00) do 18 lipca 2017 r.
(do godz.15.00)
przeprowadzane będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.