Regulamin rekrutacji 2018/2019

Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego
Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
na rok szkolny 2018/2019

§ 1

1.Podstawę prawną regulaminu stanowią:

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r., tj. art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, rt.20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust.6 pkt. 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art.20s pkt. 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf.

b) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 149 ust. 1, 4, 7; art. 55 ust. 1, 4, 7; art. 165 ust. 1, 3, 6.

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegona lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum(Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

d) Zarządzenie nr Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

2. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.

§ 2

Terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

w Krakowie.

 

§ 3

 1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowane podanie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
 2. W okresie rekrutacji kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru, a gimnazjum nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej, składają
  w sekretariacie II LO ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk
  z programu NABÓR OPTIVUM.
 3. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

§ 4

Po zebraniu wszystkich danych system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły na podstawie wskazanych przez niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych:

1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

18 punktów – stopień celujący
17 punktów – stopień bardzo dobry
14 punktów – stopień dobry
8 punktów – stopień dostateczny
2 punkty – stopień dopuszczający

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się
7 punktów.

3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych
w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

6. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad: szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

-języka polskiego,
-historii i wiedzy o społeczeństwie,
-matematyki,
-przedmiotów przyrodniczych
-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 20 punktów,
bardzo dobrym – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostatecznym – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 20 punktów,
bardzo dobrym – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostatecznym – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 20 punktów,
bardzo dobrym – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostatecznym – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 20 punktów,
bardzo dobrym – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostatecznym – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

9. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum do klas ogólnych oraz klasy z edukacją medyczną:

J. polski
Matematyka
Język obcy nowożytny (z wyższą oceną)
Biologii

10 Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum do klasy mundurowej:

J. polski
Matematyka
Język obcy nowożytny (z wyższą oceną)
Wiedza o społeczeństwie

11. W roku szkolnym 2018/2019 uczniów przyjmuje się do klasy tzw. ogólnej, którą już po ogłoszeniu listy przyjętych, dzieli się wg. zainteresowań uczniów na następujące klasy: matematyczną, biologiczną, ogólną, humanistyczną.

12.We wszystkich klasach pierwszych uczeń wybiera w klasie pierwszej, zgodnie z zainteresowaniami, 3 przedmioty rozszerzone spośród:

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia sztuki
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język łaciński i kultura antyczna
 • Filozofia

Utworzenie danej grupy jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.

13. Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski, j. hiszpański. Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.
Liczba miejsc w grupach z języka: hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego jest ograniczona. O przydziale do grupy językowej decyduje kolejność składania dokumentów potwierdzających wolę uczęszczania do liceum.

14. Język obcy wiodący musi być kontynuacją z gimnazjum.

15. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

16. Podstawą przydziału do grup językowych o różnym stopniu zaawansowania będzie:

-wynik testu kwalifikacyjnego (z języka angielskiego, niemieckiego), który odbędzie się 03 września nowego roku szkolnego 2018/2019.

§ 6

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.
 2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna (wydana przez gimnazjum) oraz komplet 3 zdjęć złożone niezwłocznie w szkole wskazanej przez system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN, najpóźniej w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata
  z przyjęcia do szkoły.
 4. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

Chrzanów, dnia 05 lutego 2018 roku