Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
na rok szkolny 2012/2013
§ 1

Podstawę prawną regulaminu stanowią:
 • § 23 ust. 2, 3 i 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 31 poz. 208)
 • Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie corocznie określająca terminy rekrutacji do szkół województwa małopolskiego.
 • Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
 • Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty

§ 2

 1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowane podanie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
 2. W okresie rekrutacji kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru, a gimnazjum nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej, składają w sekretariacie II LO ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z programu NABÓR OPTIVUM.
 3. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 3

 1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
 2. Po zebraniu wszystkich danych system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły na podstawie wskazanych przez niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych:
  • z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów,
  • za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 80 punktów,
  • za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 punktów.
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
  • celujący – 20 punktów
  • bardzo dobry – 18 punktów
  • dobry – 15 punktów
  • dostateczny – 10 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty
 4. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:
  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
  2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
   • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
   • finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.
  3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 6. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust. 5, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 7. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty – załącznik Nr 3 – otrzymują odpowiednio:
  • 12 pkt. – konkurs ponadwojewódzki,
  • 10 pkt. – konkurs wojewódzki.
 8. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
  • J. polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Historia
 9. We wszystkich klasach pierwszych uczeń będzie realizować przedmioty podstawowe obowiązkowe zgodnie z nową podstawą programową (tzw. klasy ogólne).
 10. Od klasy drugiej uczniowie przy pomocy szkolnego doradcy zawodowego wybiorą zgodnie z zainteresowaniami 3 przedmioty rozszerzone spośród:,
   • Język polski
   • Język obcy
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Historia sztuki
   • Geografia
   • Biologia
   • Chemia
   • Fizyka
   • Matematyka
   • Informatyka
   • Język łaciński i kultura antyczna
   • Filozofia

  Utworzenie danej grupy będzie uzależnione od liczby chętnych uczniów.

 11. Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski, j. hiszpański.
 12. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.
 13. Uczniowie będą kwalifikowani do grup z języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania w zależności od ilości uzyskanych punktów z testu gimnazjalnego.
 14. Do grup z języka niemieckiego uczniowie będą kwalifikowani w zależności od stopnia zaawansowania na podstawie wyniku testu przeprowadzonego w szkole w pierwszych dniach września.
 15. Na język wiodący jako przedmiot realizowany w wymiarze rozszerzonym przypadają 3 godziny tygodniowo, na język dodatkowy 2 godziny tygodniowo.

§ 4

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.
 2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które kandydat składa wraz z kartą informacyjną, kompletem zdjęć i zaświadczeniem lekarskim niezwłocznie w szkole wskazanej przez system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN, najpóźniej w terminie ustalonym przez kuratora oświaty – załącznik Nr 1.
 3. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
 4. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 5. Podstawą przydziału do grup językowych na różnym poziomie zaawansowania będzie:
  1. z języka angielskiego ilość punktów uzyskanych na teście gimnazjalnym z tego języka,
  2. z pozostałych języków – wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.
 6. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.
Załącznik Nr 1

Terminarz naboru na rok szkolny 2012/2013
Gimnazjalisto nie zapomnij o tych terminach!!!

 • Od 7 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • Do 20 czerwca 2012 r. do godz. 10.00 – dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.
 • Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół poświadczonych kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( tylko uczniowie, których gimnazjum nie uczestniczy w naborze elektronicznym).
 • 5 lipca 2012 r. godz. 13.00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
 • Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych wymaganych przez daną szkołę dokumentów.
 • 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły.
 • Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów, które dysponują wolnymi miejscami.
 • 13 lipca 2012 r. do godz. 13.00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkół.
 • od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – dodatkowa rekrutacja.

(zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia
2012 r.)

Załącznik Nr 2

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata.

Przyznane punkty 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Osiagnięcia sportowe II-III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I – III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III ogólnopolski I miejsce ogólnopolski Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe
Osiągnięcia Artystyczne II-III miejsce w etapie powiatowym I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego
Szczególne Osiągnięcia (w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły) I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego I – III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego X X X
Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego 1 punkt
Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) 3 punkty

 

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych.
Dyscypliny indywidualne:

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.

Gry zespołowe:

baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Załącznik Nr 3
Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu co w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232). Konkurs języka polskiego
Konkurs języka angielskiego
Konkurs języka niemieckiego
Konkurs języka francuskiego
Konkurs matematyczny
Konkurs informatyczny
Konkurs biologiczny
Konkurs chemiczny
Konkurs historyczny
Konkurs geograficzny
Konkurs fizyki
Konkurs biblijny
Konkurs „W.W. Wiem więcej”

 

Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty wojewódzkie „O wolność Rzeczypospolitej. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski – żołnierze wolności”.
„Byłaś dla nas radością i dumą. W 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”
ponadwojewódzkie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”.
„Papież Słowianin-konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.
„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”.

 

Uwaga: Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego otrzymują w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2012/2013 – 10 punktów rekrutacyjnych.