Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalono w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada 2012 
  • 20, 21, 22 listopada 2012  – próbny egzamin maturalny z OPERONU
  • 2 maja 2013 
  • 7, 8, 9 maja 2013 – egzamin maturalny
  • 31 maja 2013 – do odpracowania

W dniach  02.11.2012 i 02.05.2013  szkoła w miarę potrzeb organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Dzień 31 maja 2013  (piątek) odpracowuje się dnia  8 czerwca 2012.

Podstawa prawna:  §5. ust. 1, pkt. 3), ust. 2, pkt. 1) ppkt. c) i pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego