Regulamin konkursu literackiego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
oraz
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
zapraszają
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału
w Powiatowym Konkursie Literackim im. K. K. Baczyńskiego.

Celem konkursu jest promocja tematów literackich oraz wzbudzenie refleksji ukierunkowanej na świat wartości.

REGULAMIN

1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
2. Polecenie konkursu: Napisz esej na temat: „Swój i obcy w dzisiejszym świecie – refleksje o tolerancji”.
3. Tekst pracy konkursowej to wypowiedź o objętości do 5 stron maszynopisu.
4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje dwa egzemplarze pracy podpisanej godłem (słowo lub znak graficzny), z dołączoną zaklejoną kopertą, opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.
5. Prace należy nadesłać na adres:
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
Z dopiskiem: KONKURS LITERACKI
W terminie do 30 maja 2016 roku.
6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 10 czerwca 2016 r. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, na które zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu.
7. Na laureatów czekają nagrody, a na uczestników dyplomy.

Nauczyciele języka polskiego

Karta zgłoszenia