Wolontariat – nowe zadanie w „Baczyńskim”

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie podejmuje kolejne wyzwania. 10 listopada 2016 roku dyrektor szkoły – Andrzej Bieda podpisał porozumienie współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowanym przez dyrektor Jolantę Szynowską.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza będą wspierać działania PCPR na rzecz rodzin zastępczych.

Kolejnym etapem budowania zespołu wolontariuszy jest szkolenie, które prowadzić będzie pani Anna Nalepa – Jaśko- pracownik PCPR w Chrzanowie.

Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-przyjacielsko- koleżeńskie. Wolontariuszem może być każda osoba, która świadomie podejmuje decyzje, że chce zostać wolontariuszem, czyli pomagać potrzebującym nie oczekując w zamian zapłaty. Wolontariusz działa w szkole, w środowisku lokalnym i wszędzie tam, gdzie ktoś oczekuje na bezinteresowną pomoc.

Szkolny Klub Wolontariusza jest grupą tworzącą przez młodych ludzi, którzy realizują określone zadania. Utworzenie klubu pozwala realizować większe inicjatywy i pracować metodą projektu. Zawarta struktura określa ilość uczniów, ich zaangażowanie, czas, który mogą poświecić na wolontariat. Potencjał klubu obejmuje wszystkich wolontariuszy i to od nich zależeć będzie intensywność oraz zakres podejmowanych działań. W klubie powstają podgrupy i sekcje w zależności od zainteresowań młodzieży ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

Współdziałanie w zespole pozwala także na nieustanne doskonalenie swoich umiejętności poprzez szkolenie, spotkania z gośćmi i wspólne wyjazdy.

Praca w zespole ma ściśle określonych warunkach uczy odpowiedzialności za inne osoby i daje szanse współdziałania.

Praca z ludźmi pokazuje sposoby rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisów oraz weryfikacji pomysłów.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazała płaszczyznę stałej współpracy wolontariuszy wywodzących się ze społeczności uczniowskiej II Liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z instytucją, która obejmuje opiekę rodziny zastępczej w powiecie chrzanowskim. Prawne aspekty zaangażowania wolontariuszy reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku. Określa, kto jest podmiotem uprawnionym do korzystania z pracy wolontariuszy, kto może być wolontariuszem oraz jakie są podstawowe zasady współpracy wolontariusz-korzystający.

Pracę wolontariuszy koordynować będzie pani Lilianna Zaręba – nauczyciel języka polskiego i pani Agnieszka Makuch – pedagog szkolny.

Agnieszka Makuch
Lilianna Zaręba