Dyrektor podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Dnia 04.10.2018r. zostało zawarte porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa reprezentowaną z upoważnienia Rektora
przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
w Jaworznie-mgr Katarzynę Bolek, a II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiegow Chrzanowie reprezentowanym przez Dyrektora mgr Andrzeja Biedę.