„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”

„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”

II LO w Chrzanowie po raz pierwszy przystąpiło do Projektu nr RPMP.10.01.04- 12- 0041/20 pod nazwą „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”.
W roku szkolnym 2020/2021 realizowane były zajęcia on-line w następujących obszarach tematycznych: geografia i przedsiębiorczość dla uczniów z klasy 2f i 2m naszego liceum. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców następujących uczelni:

-obszar geografia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
-obszar przedsiębiorczość – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach zajęć on-line, wymienionych wyżej obszarów, zrealizowano 30 godzin w każdym obszarze. Zajęcia z obszaru przedsiębiorczość odbywały się co tydzień w piątek, w godzinach od 7:30 – 9:00, natomiast z obszaru geografia co dwa tygodnie w czwartek, w godzinach od 7:30 – 9:00.

Zajęcia on-line z wymienionych wyżej obszarów odbywały się według scenariuszy opracowanych przez wykładowców uczelni. Uczniowie podczas wykładów wykonywali ćwiczenia oraz zadania związane z tematyką zajęć.

Projekt trwał do 30 czerwca 2021 roku. Szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne do realizacji projektu, które również będą wykorzystane w późniejszym procesie dydaktycznym.

Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji kluczowych w ramach projektu „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej” współfinansowanego w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura edukacyjna nr RPMP.10.01.04-12-0041/20 Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia on-line zarówno z obszaru tematycznego geografia jak i przedsiębiorczość realizowane w ramach w/w projektu były bardzo ciekawe i inspirujące, a nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych będzie pomocne w dalszym etapie ich kształcenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego