Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja

Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0009/21

pod nazwą „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”


Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu
pt. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Realizator projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kard. Wyszyńskiego 19.

Okres realizacji projektu: od 01 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Wartość projektu: 23.915,63 zł, w tym:
• współfinansowanie z UE: 20.328,28 zł

• współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 2.391,56 zł
• wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 1.195,79 zł

               W ramach projektu od października 2021 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów II LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest minimum 45 uczniów II LO w Chrzanowie (15 uczniów – obszar tematyczny: geografia, 15 uczniów – obszar tematyczny: przedsiębiorczość i 15 uczniów – obszar tematyczny: matematyka) zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się pod nadzorem nauczycieli II LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filia w Chrzanowie, Al. Henryka 53.

                Z uczniami naszej szkoły współpracować będą:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (obszar tematyczny: geografia, matematyka) i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (obszar tematyczny: przedsiębiorczość).


              Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 45 uczniów II LO w Chrzanowie z zakresu geografii, przedsiębiorczości i matematyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.


Biuro projektu:
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
Tel/fax: 32 623 65 94


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem rekrutacji, oświadczeniem i deklaracją uczestnika projektu