Historia (1991-1996)

Autor: Magdalena Baliś

Powołanie do życia II Liceum Ogólnokształcącego spowodowane było koniecznością chwili. Istniało już wprawdzie I LO im. S.Staszica o wieloletniej tradycji, jednak zaszła konieczność utworzenia nowej placówki typu ogólnokształcącego dla licznej generacji młodzieży powiatu chrzanowskiego, wchodzącej w nowe stulecie. Zdecydowano się otworzyć nowe Liceum głównie z powodu ówczesnego wyżu demograficznego.

Sytuacja stała się korzystna, ponieważ przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie na ukończeniu była budowa olbrzymiego gmachu, przeznaczonego na potrzeby oświaty. Ukoronowaniem starań władz miasta było Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach w sprawie uruchomienia II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie z dnia 28. 08. 1991r (zarządzenie nr 0138/96/91). Zarządzenie podpisała ówczesna Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Janina Pillardy-Kozarzewska. Wspomniany gmach wykończono w przyspieszonym tempie i z dniem 2 września 1991 r najmłodsza oświatowa placówka Ziemi Chrzanowskiej otworzyła podwoje dla swoich pierwszych uczniów. Obowiązki pierwszego dyrektora II LO powierzono dotychczasowemu nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych Trzebini, panu mgr Andrzejowi Miranowiczowi, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego . Pismo w tej sprawie podpisane również przez panią Kurator Janinę Pillardy-Kozarzewską datowane jest na 03.09.1991 roku. W tym miejscu nie wolno też zapomnieć o szczególnej roli jaką w procesie tworzenia II LO odegrał mgr Marian Romanowski, którego osobiste zaangażowanie, inicjatywa oraz zapał okazały się jedną z „sił twórczych” umożliwiających powstanie szkoły.

Informacje o planowanym otwarciu nowego Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie zostały podane w miejscowej prasie („Przełom”). Z przyszłą dyrekcją szkoły współpracował proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej ksiądz Wojciech Bryja, który z ambony ogłosił termin wstępnych egzaminów. Dnia 27.08.1991r. odbyły się więc pierwsze wstępne egzaminy z j. polskiego i matematyki do klas pierwszych. Przeprowadzono je w nietypowym terminie i nietypowym miejscu, bo w jednej z sal MOKSiR-u, gdyż sale szkolne nie były jeszcze umeblowane . Wzięli w nich udział uczniowie, którzy w czerwcu nie zostali przyjęci do innych szkół średnich z braku miejsc, mimo pozytywnie zdanych egzaminów wstępnych, ale także Ci którzy na wieść o utworzeniu nowej szkoły wycofywali swoje dokumenty z innych szkół średnich, do których już zostali przyjęci i ponownie decydowali się przejść przez egzaminacyjną procedurę.

31.08.1991 miało miejsce pierwsze w historii szkoły posiedzenia Rady Pedagogicznej, w którym udział wzięli:

  • mgr Andrzej Miranowicz – Dyrektor Liceum
  • mgr Marian Romanowski – nauczyciel fizyki i przysposobienia obronnego
  • mgr Anna Malik – nauczyciel języka polskiego
  • mgr Irena Machniak – nauczyciel języka niemieckiego
  • mgr Anna Syska – nauczyciel języka angielskiego
  • mgr Maria Majcherczyk – nauczyciel biologii
  • mgr Jerzy Kryzia – nauczyciel matematyki
  • mgr Violetta Michalska – nauczyciel geografii i wychowania fizycznego
  • mgr Zenon Kobiałka – nauczyciel historii
  • ksiądz mgr Bogusław Filipiak – katecheta

 

W końcowych dniach sierpnia 1991 roku swoją pracę rozpoczął także pierwszy sekretariat, w skład którego wchodziły początkowo pani Ewa Banicka i pani Mirosława Sojka.

W poniedziałkowy dzień 02 września naukę w nowym Liceum rozpoczęło 88 uczniów w 3 pierwszy klasach. Mimo niewielkiej liczby uczniów i nauczycieli, szkoła zaczęła tętnić życiem. Dzięki temu, że na początku działalności tego Liceum, młodzieży było niewiele, szkoła mogła zadbać o ciepłą, przyjazną atmosferę, stawiając równocześnie wysoki poziom wymagań. Już we wrześniu myślano o tworzeniu tradycji tej szkoły, a niektóre z nich pielęgnowane są nadal. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, operowych – jako elementy kształcenia kulturowego oraz organizacja uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym z udziałem władz Chrzanowa i rodziców, sprzyjały tworzeniu jej pozytywnego wizerunku . Pierwsza szkolna wycieczka, która miała dodatkowo zintegrować uczniów miała miejsce 15.12.1991 a młodzież pojechała na nią do Zakopanego i Gliczarowa.

W uroczystym Dniu Edukacji Narodowej 14.10.1991 roku wśród życzeń dla nauczycieli padały oficjalne pochwały. Oto kilka z nich: „Lubimy naszą szkołę”. „Nie żałuję, że tu przyszedłem”. „Mam satysfakcję z kontaktów koleżeńskich”. „Każda lekcja czyni mnie wewnętrznie bogatszym”. Te niewyszukane, proste słowa z „kroniki” najlepiej świadczą, że szkoła miała dobry pod każdym względem start, a uczeń traktowany był podmiotowo.

Młodzież od początku istnienia szkoły mocno angażowała się także w działalność charytatywną organizując szkolne koło PCK oraz obejmując pomocą Dom Dziecka w Miękini, Fundację Brata Alberta w Trzebini, Dom Samotnej Matki w Chrzanowie. Swoje zainteresowania nasi uczniowie rozwijali także w ramach działalności PTTK i we współpracy z Biblioteką Miejską.

Choć w pierwszym roku funkcjonowania nowe Liceum miało tak niewielu uczniów i nieliczną Radę Pedagogiczną, zyskało ono ogólne uznanie szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego, które coraz częściej sygnalizowały, że ich uczniowie zgłaszają chęć zdawania do niego egzaminów wstępnych. Kolejny wstępny egzamin, przeprowadzony w 1992 roku już w warunkach normalnych, bo na terenie szkoły, pozwolił na dokonanie wyboru szkoły przez miejscową i okoliczną młodzież.

Tym razem Dyrekcja i Rada Pedagogiczna II LO zdecydowały, że spośród licznych kandydatów zostaną utworzone 4 klasy pierwsze, ponieważ większość sal lekcyjnych jeszcze nie została przystosowana do zajęć edukacyjnych. Celem zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, zastosowano dość rygorystyczne kryteria egzaminu wstępnego . Do Grona Pedagogicznego w drugim roku działalności liceum, od dnia 01.09.1992 roku dołączyli mgr Beata Stępień – nauczyciel języka niemieckiego, mgr Ewa Niemczyk – nauczyciel języka polskiego, mgr Renata Woźniak – nauczyciel język angielskiego, mgr Jerzy Jura – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, mgr Izabela Osmenda – nauczyciel chemii, mgr Wioletta Gajda – nauczyciel chemii, mgr Mirosława Przeworowska – nauczyciel biologii, mgr Renata Bębenek – nauczyciel matematyki i informatyki oraz mgr Sylwia Rychter – nauczyciel wychowania fizycznego.

Drugi rok szkolny w historii liceum zaczął także przynosić sukcesy uczniów – uczeń klasy IIc Bartosz Baliś pod opieką swojej nauczycielki chemii mgr Izabeli Osmendy został finalistą Olimpiady Chemicznej, a jego koleżanka z klasy Regina Dzięgiel pod opieką mgr Anny Malik zdobyła I miejsce w Polsce w konkursie prac pisemnych V Olimpiady Filozoficznej. W roku szkolnym 1992/1993 uruchomiono w szkole także pierwszą pracownię komputerową, którą wyposażono w 8 komputerów AT286. Opiekę nad pracownią powierzono mgr Renacie Bębenek – nauczycielce informatyki.

Po upływie zaledwie dwóch lat II LO cieszyło się coraz większą akceptacją i mocno osadziło się w życiu mieszkańców Chrzanowa. Miejscowa społeczność z dumą obserwowała, w jak szybkim tempie wzrasta ilość młodzieży uczącej się w tym Liceum. Trzeci rok szkolny w historii liceum rozpoczął się 01.09.1993r . W tym roku do grona licealistów dołączyło 6 nowych klas, w tych pierwsza w historii szkoły klasa o profilu matematyczno-fizycznym, której wychowawcą został mgr Jerzy Kryzia. Do Grona Pedagogicznego dołączyły  mgr Renata Jochymek – nauczyciel języka polskiego, mgr Elżbieta Tekiela, która zastąpiła na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego mgr Irenę Machniak,oraz mgr Grzegorz Jakubiak – nauczyciel wychowania fizycznego. W trzecim roku działalności liceum oddano do użytkowania także kompleks sal gimnastycznych. Uczniom udostępniono także szkolny księgozbiór. Utworzono go staraniem szkoły, ale także z uczniowskich darów, a pieczę nad nim powierzono mgr Janinie Szkowron.

W roku 1993 rozpoczęła się także ukazywać pierwsza szkolna gazeta – TO i OWO. Jest ona wówczas redagowana przez Małgorzatę Wolińską, Katarzynę Siuda, Anetę Tomczyk i Agnieszkę Janicką a opiekę nad redakcją sprawuje mgr Elżbieta Tekiela. W pierwszym numerze dziewczęta prezentowały wywiad z ówczesnym dziennikarzem radia RMF a dziś dziennikarzem telewizyjnym Andrzejem Sołtysikiem.

Jednocześnie szkoła nie ustawała w wysiłkach na rzecz promowania swojej obecności w społeczności lokalnej. 19.04.1994 roku młodzież pod opieką mgr Renaty Jochymek wystawiła w Domu Urbańczyka przedstawienie okolicznościowe pt. „Przechodniu powiedz Polsce”, któremu towarzyszy wystawa okolicznościowa zorganizowana przez mgr Jerzego Jurę oraz mgr Jadwigę Leśną-Karnas. Przedstawienie, które początkowo miało być tylko szkolną akademią, ku wielkiemu zaskoczeniu młodych aktorów, zostaje wielokrotnie powtórzone dla uczniów z innych szkół naszego miasta.

Czwarty rok szkolny funkcjonowania liceum to także dla Liceum rok historyczny, bowiem w tym roku dnia 28-01-1995 odbywa się pierwsza szkolna studniówka, a w maju uczniowie po raz pierwszy przystępują do matury. Zdaje ją 97% uczniów, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu dojrzałości i wszyscy z nich dostają się na wyższe studia, w tym na kierunku tak prestiżowe jak informatyka czy ekonomia. Zanim jednak uczniowie usiedli w egzaminacyjnych ławach pojawiła się w szkole tradycja sadzenia drzewa przez najlepszych absolwentów rocznika – 27.04.1995 roku swoje drzewo posadzili absolwenci rocznika 1991-1995 Ewa Głowacz, Bartosz Baliś, Agnieszka Jazowska.

Uczniowie opuszczający szkołę tak wspominali początki swojej edukacji: „Potrafiliśmy przetrwać niepewne chwile i one nas do siebie zbliżyły, staliśmy się jedną wielką rodziną, która zawsze dba o swoich członków. U nas każdy jest osobowością. To naprawdę szkoła na medal”. Szkoła stała się dla tych uczniów drugim domem i w ich wspomnieniach nie jest to tylko grzecznościowy frazes.

W roku szkolnym 1995/1996, który jest piątym rokiem funkcjonowania Liceum ma miejsce w życiu szkoły ważna chwila – szkoła otrzymuje prawo do posiadania imienia i sztandaru. Młodzież w referendum wybiera na swojego patrona żołnierza- poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Stosowny akt prawny, zatwierdzający ten wybór zostaje podpisany przez Kuratora Oświaty dnia 03-04-1996 roku. Pierwszy poczet sztandarowy w historii szkoły tworzą uczniowie klasy IIIa – Ewa Walusiak, Liliana Siuda i Andrzej Machowski. W tym też roku szkolnym szkoła odnosi kolejne sukcesy na centralnym szczeblu olimpiad ogólnopolskich. Uczennica klasy IIIa Magdalena Dela pod opieką mgr Violetty Michalskiej zostaje finalistką centralnego szczebla Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Swój sukces Magda powtarza także w roku kolejnym stając się pierwszą w historii szkoły zdobywczynią dwóch tytułów olimpijskich centralnego szczebla.

Kończy się pierwsze pięć lat istnienia Liceum. Szkoła, teraz już oficjalnie jako II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie funkcjonuje już teraz w dwóch segmentach B i D. Uczniowie mają do dyspozycji 17 sal lekcyjnych, bibliotekę, 10 szatni, pracownię komputerową, bogato wyposażone zaplecza przedmiotowe do nauczania biologii, chemii i fizyki, obszerny pokój nauczycielski, gabinet Dyrektora, sekretariat i 5 obszernych korytarzy. Do dyspozycji uczniów jest także hala sportowa, z dwoma salami gimnastycznymi i kilkoma mniejszymi salami do ćwiczeń.Uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i dostają się na wymarzone kierunki studiów – medycynę, prawo, farmację, ekonomię, informatykę, filologie językowe, lingwistykę stosowaną, geodezję, telekomunikację, ochronę środowiska, budownictwo oraz wszelkie kierunki pedagogiczne, społeczne i techniczne. Szkoła z okresu budowania tradycji i wysiłku o zaistnienie w lokalnym środowisku wchodzi w nowy etap – systematycznego wzrostu i rozwoju oraz umiędzynarodowienia.

W historii szkoły wykorzystano fragmenty pracy:
„II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie – zarys działalności” praca licencjacka pani Agnieszki Palki napisana w roku 2005 pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Wołoszyńskiego w ramach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.