Propozycje tematów maturalnych

Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/14

Literatura

 1. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.
 2.  Realizm magiczny w prozie Olgi Tokarczuk. Dokonaj analizy wybranych powieści autorki.
 3. Nowy, a ciągle ten sam, czyli o felietonie jako gatunku literackim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 4. Sarmaci o sobie, inni o Sarmatach. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 5. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów sposoby przekazywania prawdy historyczne j w różnych epokach.
 6. Oblicza zła w literaturze XIX i XX wieku. Porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 7. Literatura faktu jako diagnoza rzeczywistości. Przedstaw na wybranych przykładach literatury współczesnej.
 8. Powstanie narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 9. Relacje między Bogiem a człowiekiem. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich.
 10. Tytuł i jego funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie w oparciu o tytuły utworów dwóch wybranych epok.
 11. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw temat na podstawie wybranych tekstów literackich i filozoficznych.
 12. Odkupienie win jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach literackich.
 13. Omów motyw podróży w prozie O. Tokarczuk.
 14.  Literackie portrety kochanków. Wykaż związki biografii z fikcją literacką.
 15. Na podstawie wybranych tekstów z literatury z XIX wieku, zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.
 16. Odwołując się do biografii wybranych twórców i do ich dzieł, porównaj rolę artysty w romantyzmie i pozytywizmie.
 17. Od naśladowania rzeczywistości do deformacji. Zaprezentuj konwencje literackie, które odpowiadają Ci najbardziej. Uzasadnij swoją wypowiedź w odwołaniu do wybranych utworów literackich.
 18. Codzienność jako temat literatury. Omów, sięgając do różnych dzieł XX wieku.
 19. Etos inteligencki w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
 20. Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego, odwołując się do przykładów z różnych epok (renesans, barok, romantyzm, Młoda Polska).
 21. Na przykładach pochodzących z literatury XIX wieku zaprezentuj literackie przedstawienia salonu.
 22. Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
 23. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze XX wieku.
 24. Dokumentaryzm i kreacjonizm literatury XX wieku. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 25. Scharakteryzuj niepokoje człowieka schyłku XX wieku na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 26. Emigrant jako bohater literatury. Przedstaw zagadnienie, analizując utwory z różnych epok.
 27. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory.
 28. Gułag jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
 29. Wizerunki władców. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
 30. Dojrzewanie bohaterów do idei. Rozwiń problem, wykorzystując znane Ci kreacje literackie.
 31. Motyw wyboru i odpowiedzialności w literaturze. Przedstaw problem na podstawie znanych Ci bohaterów literackich.
 32. Rola i znaczenie marzeń w życiu człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
 33. Bunt i ofiara – przejaw szaleństwa czy wrażliwości? Przedstaw temat na podstawie wybranych kreacji bohaterów romantycznych i ich spadkobierców.
 34. Powinność sztuki wobec cierpienia. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 35. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów powstałych po drugiej wojnie światowej.
 36. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż, że miały one istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok.
 37. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości, w której powstały.
 38. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.
 39. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw motyw na podstawie wybranych dzieł literackich.
 40. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw nawiązanie do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej.
 41. Rewizja mitów narodowych w literaturze. Zaprezentuj temat w oparciu o znane Ci teksty.
 42. Kłamcy i obłudnicy w literaturze. Dokonaj charakterystyki wybranych postaci.
 43. Współczesna proza feministyczna. Przedstaw problematykę wybranych tekstów.
 44. Zbigniew Herbert – „poeta kultury”. Odwołaj się do stwierdzenia, analizując przykładowe teksty twórcy.
 45. Ewolucja eseju. Zaprezentuj temat na przykładach polskich i europejskich.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze- Twoim zdaniem, wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze
 2. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów wybrane dzieła
 3. Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcję, jaką pełnią motywy muzyczne w wybranych przez Ciebie utworach literackich.
 4. Literackie i malarskie kreacje przyrody w XIX wieku i ich funkcje. Dokonaj analizy porównawczej.
 5. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (malarskie, rzeźbiarskie, filmowe).
 6. Między teorią a praktyką literacką. Omów realizację teorii Czystej Formy Witkacego w jego dziełach literackich i malarskich.
 7. Obecność  wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.
 8. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.
 9. Rodowód i korelacja sztuki we współczesnym kabarecie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 10. Wielkie bitwy historii w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 11. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 12. Zaprezentuj motyw labiryntu w literaturze i sztuce.
 13. Przedstawienie dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
 14. Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcje w literaturze i dziełach plastycznych.
 15. Różne obrazy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
 16.  Literacka awangarda początku XX wieku i jej związki z malarstwem, teatrem, filmem. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 17. „Teatr mój widzę ogromny”. Na podstawie wybranych przykładów omów wpływ Wyspiańskiego na wielką reformę teatru europejskiego z przełomu XIX i XX wieku.
 18. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na przykładzie wybranych przykładów literackich i filmowych.
 19. Ludowe inspiracje w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw wybrane przykłady.
 20. Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próby odpowiedzi, sięgnij po wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 21. Przedstaw artystyczne ujęcie motywu macierzyństwa. Odwołaj się do dzieł literackich i plastycznych.
 22. Spotkanie artystów ze średniowieczną katedrą. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i malarskich.
 23. Inspiracje kulturą śródziemnomorską w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 24. Rozrachunek z historią najnowszą w dziełach polskiej szkoły filmowej inspirowanych literaturą. Omów problem na podstawie ekranizacji wybranych utworów prozatorskich.
 25. Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Zaprezentuj i porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.
 26. Na wybranych przykładach dzieł literackich, malarskich i filmowych omów ekspresjonizm w sztuce początku XX wieku.
 27. Wizerunek starego człowieka w literaturze i dziełach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 28. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury jednej epoki (np. romantyzmu lub Młodej Polski).

Język

 1. Zróżnicowanie terytorialne współczesnej polszczyzny. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 2. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jak ma się tytuł czasopisma do jego zawartości.
 3. Przedstaw i omów funkcje mitologicznej i biblijnej frazeologii we współczesnym języku polskim.
 4. Język w służbie ideologii. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich.
 5. Znaczące imiona i nazwiska bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do utworów różnych epok.
 6. Językowe środki perswazji w reklamie. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji lub prasy.
 7. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach utworów poetów należących do określonej grupy poetyckiej.
 8. Analizując wybrane przykłady wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
 9. Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na postawie wybranych materiałów prasowych i przykładów literackich omów zagadnienie nowomowy.
 10. Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 11. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw funkcje stylizacji gwarowej w literaturze.
 12. Omów funkcję stylizacji biblijnej w wybranych tekstach literatury pięknej.
 13. Omów funkcję archaizacji w wybranych utworach literackich.
 14. Neologizmy, ich typy i funkcja stylistyczna. Omów na podstawie wybranych teksów literackich.
 15. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację.
 16. Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.
 17. Dawne procesy fonetyczne i ich ślady we współczesnym języku polskim. Zanalizuj na wybranych przykładach.
 18. Przywołując wybrane przykłady, omów zjawisko mody językowej.
 19. Retoryka jako sztuka przekonującego mówienia. Na postawie wybranych przykładów dokonaj analizy i omówienia najciekawszych figur retorycznych.
 20. Polszczyzna wobec zapożyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski w przeszłości i współczesności.
 21. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych fraszek i aforyzmów.
 22. Na podstawie wybranych przykładów omów stylistykę listów z różnych epok.
 23. Cele i sposoby wykorzystywania języka w Internecie. Omów i oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 24. Na podstawie analizy języka narracji (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.

mgr Lilianna Zaręba
mgr Iwona Ochodek-Szpak
mgr Alina Bieniek
mgr Monika Majcherczyk
mgr Marta Oczkowska
mgr Jarosław Wyrwiak