III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Rozwój osadnictwa w Ameryce kolonialnej w latach 1585 – 1760

Cele:

1. Rozwijanie zainteresowań związanych z historią Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
2. Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży
3. Przygotowanie uczniów do aktywnego życia kulturalnego
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu historii i kultury Anglii oraz Stanów Zjednoczonych.

Postanowienia Ogólne

1) Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.
2) Konkurs odbywa się raz w roku.
3) Każda edycja Konkursu dotyczy innego okresu historii Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych.
4) Konkurs składa się z części pisemnej, która obejmuje:

  • Pytania zamknięte (test jednokrotnego wyboru w języku angielskim)
  • Pytania otwarte w języku angielskim (np. w którym roku zmarł Henryk V)

5) Konkurs trwa 60 minut.
6) Każda Szkoła może wytypować 5 kandydatów.
7) Komisja Konkursowa w ilości 3 jurorów zostanie powołana przez organizatorów.
8) Zgłoszenia przyjmowane są faxem nr (0 prefiks 32) 623-65-94 lub listownie na adres:

II Liceum Ogólnokształcące  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Kard. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

do dnia 30 listopada 2012 roku.

9) Konkurs odbędzie się we czwartek 4 grudnia o godzinie 10.10  w budynku II LO w Chrzanowie w sali nr 12.
10) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

mgr Monika Gołębiowska
mgr Anna Kozioł
mgr Elżbieta Gut

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!