Stypendia

Zdobądź indeks na studia!!!

Ruszyła XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015, a także:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu)
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach (dochód na osobę nie powinien przekraczać kwoty określonej w regulaminie Programu)

a ponadto:

  •  pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  • lub
  • jest/był wychowankiem rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

  •  ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów – stypendia pomostowe stanowią  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego.
Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

Agnieszka Makuch