Konkurs ogólnopolski

„Gdyby to zależało ode mnie, to…”
V edycja Konkursu

Zapraszam do udziału w kolejnej, piątej edycji konkursu Obserwatora Finansowego Narodowego Banku Polskiego (serwisu finansowego NBP) pt. „Gdyby to zależało ode mnie, to…”
Serwis internetowy Obserwator Finansowy (www.obserwatorfinansowy.pl, zwany dalej: „Organizatorem”) ogłasza otwarty konkurs pt. „Gdyby to zależało ode mnie, to… ” na najlepszą pracę na temat pożądanych zmian w polskiej gospodarce, w tym zwłaszcza dotyczących jej organizacji, finansowania, rozwoju i regulacji (zwaną dalej: „pracą konkursową”).
Przedmiotem pracy konkursowej powinna być analiza jednej z wybranych dziedzin lub gałęzi gospodarki (np. finanse publiczne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, finansowanie i budowa infrastruktury, inwestycje samorządowe etc.) wskazująca możliwe rozwiązania problemów danego sektora, sposoby poprawienia jego efektywności, sprawności, skuteczności oraz rozwoju.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane prace konkursowe, mające formę publikacji pisemnych o objętości do 15 tys. znaków ze spacjami lub materiału video do 6 minut w formacie 640×360 px, sporządzone wyłącznie w języku polskim. Organizator dopuszcza wyłącznie indywidualne zgłoszenia prac konkursowych. Każdy autor (zwany dalej: „Uczestnikiem Konkursu”) może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W sytuacji zgłoszenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika Konkursu ocenie podlegać będzie pierwsza ze zgłoszonych prac konkursowych.

Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzą Katarzyna Zajdel-Kurowska, przewodnicząca jury, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP, Jan Cipiur, dziennikarz związany ze Studiem Opinii, Jacek Ramotowski, dziennikarz specjalizujący się w problematyce bankowej i finansowej oraz Krzysztof Bień, redaktor naczelny portalu

ObserwatorFinansowy.pl Kapitału dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

  • o poziom merytoryczny pracy konkursowej;
  • o warsztat pracy, w szczególności czytelna prezentacja problemu i jego rozwiązania;
  • o aktualność i znaczenie dla opinii publicznej przedstawionej problematyki;
  • o interesujący, indywidualny charakter materiału.

Organizator informuje, iż bezpośredni nadzór nad prawidłowością przebiegu oceny prac konkursowych sprawuje Departament Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego. Dla Uczestników Konkursu, będących autorami najlepszych prac Kapituła przewiduje przyznanie następujących nagród:

  • laureat konkursu otrzyma Nagrodę Główną rzeczową w postaci tabletu Apple iPad Pro 9.7’’ wraz z etui o łącznej wartości 3 634,99 zł brutto, oraz nagrodę pieniężną w wysokości 404,00 zł brutto.
  • wyróżnienie specjalne dla ucznia gimnazjum lub szkoły średniej – nagrodą będzie smartfon Samsung Galaxy S6 Edge Plus wraz z etui o łącznej wartości 3 034,02 zł brutto, oraz oraz nagroda pieniężna w wysokości 337,00 zł brutto.
  • trzy wyróżnienia – nagrodzone zostaną czytnikami e-book Kindle Paperwhite 3 wraz z etui o łącznej wartości 699,00 zł brutto.

Nagrodą specjalną dla zwycięzcy Nagrody Głównej Konkursu będzie indywidualne spotkanie z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Uczestnicy Konkursu, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie zostaną o tym poinformowani indywidualnie. Ponadto nazwiska nagrodzonych lub wyróżnionych Uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.obserwatorfinansowy.pl

Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 30 czerwca 2016 r. (godz.23.59) z dopiskiem: „Konkurs: Gdyby to zależało ode mnie, to”. Zgłoszenie powinno zawierać informację o autorze (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny, miejsce nauki, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) należącego do Klubu IMPULS oraz nr SKP).

Pracę konkursową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: redakcja@obserwatorfinansowy.pl oraz krzysztof.bien@nbp.pl. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników.

Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski (zwany dalej: „NBP”) oraz wszelkie upoważnione przez NBP osoby fizyczne i prawne w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia). Oświadczam także, że zostałem (łam) poinformowany (a), iż w powyżej wskazanym zakresie przetwarzania moich danych, administratorem tych danych będzie Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.”

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w Konkursie, a zainteresowanych Konkursem proszę o zgłoszenie się do P. Mirosławy Sojki (sala nr 18) .

Mirosława Sojka